Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TÖRTÉNELEM OKTV 2011/2012 !!!

2011.06.07

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek a második forduló második részében pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön.

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV történelem pályamű(vek)".

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.

A pályamű elkészítésének szabályai:

         A pályamű terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

         A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor.

         Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

         A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.

         A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.

A verseny anyaga

A pályamunkák témái:

1. Udvari élet a 14 - 17. századi Magyarországon (bármelyik király, királyné, erdélyi fejedelem vagy főúr udvarának vagy  az udvari élet egy vonatkozásának bemutatása)

Kötelező irodalom:  Kubinyi András: A királyi udvar a késő középkori Magyarországon. In: Idővel paloták. Magyar udvari kultúra a 16 - 17. században. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., 2006. 13 - 32. oldal

 

2. A Rákóczi-szabadságharc emlékezete 1711-1867 

Kötelező irodalom: R: Várkonyi Ágnes: Befejezetlen történelem. In: A Rákóczi-szabadságharc. Szerkesztette R. Várkonyi Ágnes és Kis Domokos Dániel. Nemzet és emlékezet. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 717-742 oldal

 

3. Emléktáblák, emlékművek, szoborsorsok a XX. században lakóhelyemen

 Kötelező irodalom: Prohászka László : Szoborsorsok. Kornétás Kiadó, Bp., 1994. ( Ráday Mihály előszavával) 5- 16.oldal illetve 79-99.oldal és

Pótó János: Az emlékeztetés helyei ( Emlékművek és politika) Osiris Kiadó, Bp.,2003. 11-26.oldal

 

 

 

Első forduló

         Írásbeli (időtartam 180 perc, az elérhető pontszám 100 pont).

         Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintű érettségi vizsga követelményeire épül (a rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1790-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 1920-ig kaphatnak feladatokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészüléshez szükséges szakirodalom a pályamunkák témáinál olvasható.

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Második forduló

Első rész

         Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 60 pont).

         Feladatlap, amely szintén a kétszintű érettségi követelményeire épülő, a magyar és az egyetemes történelem alapvető összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésből áll (a rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 476-tól 1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak feladatokat).

Második rész

         A pályamunka értékelése (elérhető pontszám 80 pont).

         A versenybizottság az értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályamű tartalma, felépítése, anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai követelmények teljesítése.

Harmadik forduló (döntő)

         Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).

         A pályamunka megvédése (elérhető pontszám 20 pont).

         A tanuló adott évfolyamának kétszintű érettségi kompetenciakövetelményeire épülő gondolkodtató kérdések. A rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1711-1914-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói az 1914-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozóan kaphatnak feladatokat.  A versenyzők egy témát és egy tétellapot húznak, melyen a feldolgozást segítő források szerepelnek. Rövid felkészülési időt követően a versenyzők a bizottság előtt ismertetik a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 3-5 perc), majd a téma értelmezéséhez kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 5-8 perc). (elérhető pontszám 40 pont).

 

A verseny szervezése

Az első forduló időpontja: 2011. november 7. (hétfő), 14 óra.

         A fordulót az iskolák bonyolítják le.

         A dolgozatok első részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.

         A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os (minimum 52,5 pont) eredményű. Az általános részben foglaltaknak megfelelően, a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

         A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbak második részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az első rész felüljavítását a versenybizottság végzi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

         Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésőbb 2011. december 1-ig értesíti az iskolákat az eredményekről.

A második forduló első részének időpontja: 2012. január 4. (szerda), 10 óra.

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a területileg illetékes kormányhivatalokon keresztül az általa kijelölt helyszíneken.

         A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.

         Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2012. január 30-ig értesíti az iskolákat a második forduló első részének eredményeiről, és azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2012. február 22-ig, akiknek a feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

         A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 versenyző kerül.

A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2012. február 22. (szerda)

         A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2012. március 27-ig értesíti az iskolákat az eredményekről.

         A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2012. április 17. (kedd)

         A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.

         A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.