Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarország a 18. században

2008.08.27

Magyarország a XVIII. században

(gyakorló feladatsor)

 

  1. Melyik uralkodó nevéhez fűződnek, s mikor láttak napvilágot?

a.) Carolina Resolutio     

 b.) Pragmatica Sanctio        

c.) Urbarium     

d.) „türelmi rendelet”

 

2.        „X. tc. Az ország karainak és rendjeinek alázatos előterjesztésére, Ő szent felsége kegyesen elismerni méltóztatott, hogy ámbár a felséges ausztriai ház nőágának az 1723. I és II. cikkelyek által a magyar királyságban és a hozzá kapcsolt részekben megállapított örökösödése ugyanazt a fejedelmet illeti, akit a megállapított megöröklési rend szerint Németországban és azon kívül fekvő, elválaszthatatlanul és feloszthatatlanul birtoklandó többi ország és tartományokban illet: mindazonáltal Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és kormányzatának egész törvényes módját illetőleg (…) tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó ország.”

a.)     Melyik (év) országgyűlés hozta a fentebbi törvényt?

b.)     Melyik (korábbi) államjogi dokumentumot említi a szöveg?

c.)      Mit kell érteni „Németország” alatt?

d.)     Melyek a Magyarországhoz „kapcsolt részek”?

e.)    Miféle „más tartományok”-tól különbözteti meg a dokumentum Magyarországot?

 

  1. Kik voltak az alábbi személyek?

a.)Hadik András  

 b.)Lotharingiai Ferenc István    

c.)Tessedik Sámuel    

d.)Ürményi József  

e.)Festetich György

 

 

  1. Magyarázza meg röviden az alábbi kifejezéseket!

a.)     hétéves háború  

b.)     személynök        

c.)      jozefinizmus      

d.)     „fordított Canossa-járás”

e.)      káté

 

 

  1. A szűkebb Magyarország külkereskedelmi mérlege a XVIII. században (%)

Év          Behozatal           Kivitel                Egyenleg

1735         40                      60

1738         42                      58

1743         45                      55

1767         46                     54

 

a.)     Milyen tendenciát illusztrálnak a fentebbi adatok?

b.)     Írja be az egyes évek egyenlegét az üresen hagyott helyre!

c.)      Milyen gazdaságpolitikai intézkedés szabályozta a hazai áruforgalmat a század közepétől?

 

  1. A művészet mely ágának jeles művelői voltak az alábbi személyek?

a.)     Hildebrand                     

b.)     Maulbertsch                   

c.)      Batsányi János

 

7.        CII. A német nyelv rendkívüli hasznáról

„Az elsőbb fokú latin iskolák intézményeinek kitűzött célja, hogy az ifjak jövendő pályájuk szükségleteinek és feltételeinek megfelelő tudást sajátítsanak el s a hazának egykor hasznos polgáraivá váljanak. Ezt a célt azonban nem kismértékben eltéveszthetnénk, ha nem történnék gondoskodás arról, hogy az ifjak iskoláik elvégzése után, amikor valamely meghatározott életpályának szentelik magukat, a tanultakat újra elővegyék, bennük tovább haladjanak és a maguk erejéből nagyobb tökéletességre emeljék. Hogy erre buzdítást nyerjenek, alkalmas eszközöket kell nekik nyújtanunk. Ilyenek főképpen a könyvek olvasása, melyek bővebb előadásban azt az anyagot tartalmazzák, melynek elemeibe egykor az iskolában beavatták őket. Azonban az effajta könyvek latinul vagy anyanyelven vannak megírva csak nagyon kis számban találhatók, s nem is remélhető, hogy idegen nyelvekből megfelelő fordítások készüljenek, csak nagy fáradság és nagy költség árán. Ellenben németül megírt kitűnő könyvek vannak a legtöbb tudományszakban s könnyen beszerezhetők, azért arra nyilván lelkiismeretes gond fordítandó, hogy a latin nyelv tanulásához a német nyelv is csatlakozzék, főleg, ahol használata nincs elterjedve.”           (Részlet a Ratio Educationisból)

a.)     Ki adta ki és mikor a fentebbi rendeletet?

b.)     Fogalmazza meg a forrásrészlet alapján, miben látja a törvény a német „rendkívüli hasznát”!

c.)      Mi az anyanyelven történő művelődés legfőbb gátja a szöveg alapján?

d.)     Mi az alapfokú iskolarendszer legfőbb célja a Ratio Educationis szerint?